privacy verklaring

 1. OP WIE IS DEZE PRIVACY VERKLARING VAN TOEPASSING?

1.1 Deze Privacy Verklaring is van toepassing op de volgende juridische entiteiten:

 • Bizz-Cards Solutions nv, Herderstraat 12, 9240 Zele, met ondernemingsnummer 0476.880.308

 • Total Copy Service bvba, Boerenkrijglaan 10, 2200 Herentals, met ondernemingsnummer 0439.673.284

 • Printing & Paper Supplies bvba, Ter Heydelaan 6-16, 2100 Deurne, met ondernemingsnummer 0838.197.289

 • De Windroos – B. Hoste en Zonen nv, Herderstraat 12, 9240 Zele, met ondernemingsnummer 0422.157.262

Bovenstaande ondernemingen worden hierna samen “Top Printing”, “wij”, “ons” of “onze onderneming” genoemd.

1.2Wij stellen alles in het werk om persoonsgegevens die ons worden toevertrouwd te beschermen en te verwerken op een correcte en transparante wijze, met name in overeenstemming met het toepasselijk recht en in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“AVG” of “GDPR”).

1.3Gelieve de onderstaande links te volgen voor bijkomende informatie. Waar dit relevant is, hebben we een onderscheid gemaakt tussen:

 • website bezoekers;

 • (potentiële) klanten of consumenten

 • (contactpersonen van) leveranciers, klanten en potentiële klanten of eender welke andere personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van onze bedrijfsactiviteiten.

Wat wordt gedekt door deze Privacy Verklaring?

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

 • Ik ben een website bezoeker

 • Ik ben (potentiële) klant of consument

 • Ik ben (een contactpersoon van) een leverancier, een zakelijk contact of eender welke andere persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt

Op basis van welke rechtsgronden verwerken wij uw persoonsgegevens?

 • Ik ben een website bezoeker

 • Ik ben een (potentiële) klant of consument

OF

Ik ben (een contactpersoon van) een leverancier, een zakelijk contact of eender welke andere persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt

Welke rechten heeft u?

Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

 • Ik ben een website bezoeker

 • Ik ben een (potentiële) klant of consument

 • Ik ben (een contactpersoon van) een leverancier, een zakelijk contact of eender welke andere persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

 • Ik ben een website bezoeker

 • Ik ben een (potentiële) klant of consument

OF

Ik ben (een contactpersoon van) een leverancier, een zakelijk contact of eender welke andere persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt

Aan wie kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven?

Welke cookies gebruiken wij en hoe kunt u ze beheren?

Zijn uw persoonsgegevens beschermd?

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

 • Ik ben een website bezoeker

 • Ik ben een (potentiële) klant of consument

 • Ik ben (een contactpersoon van) een leverancier, een zakelijk contact of eender welke andere persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt

Worden uw persoonsgegevens gebruikt voor automatische besluitvorming?

Hoe contact met ons opnemen?

Wijzigingen aan deze Privacy Verklaring?

WAT WORDT GEDEKT DOOR DEZE PRIVACY VERKLARING?

1.4Via deze Privacy Verklaring wensen wij u te informeren over hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verwerken als verwerkingsverantwoordelijke wanneer wij onze activiteiten uitvoeren of wanneer u gebruik gemaakt van de Sites en de daarop aangeboden formulieren en toepassingen, aan wie wij deze informatie doorgeven, wat uw rechten zijn en wie u kunt contacteren voor meer informatie.

1.5Wanneer wij verwijzen naar « de website », bedoelen wij de webpagina’s die beginnen met de volgende url: top-printing.eu

1.6De website kan links bevatten naar andere websites. Hoewel wij trachten enkel links te voorzien naar websites die onze hoge standaarden inzake gegevensbescherming delen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud en het beleid inzake gegevensbescherming van deze websites. Deze Privacy Verklaring heeft enkel betrekking op gegevens verzameld door de juridische entiteiten hierboven vermeld onder 1.1.

Wanneer u links op de website aanklikt, raden wij u sterk aan eerst de Privacy Verklaringen op de betrokken websites te lezen alvorens persoonlijke gegevens vrij te geven.

Weet dat er, wanneer u onze pagina’s op Facebook of op Instagram bezoekt, al dan niet via de snelkoppeling op onze website, cookies door Facebook resp. Instagram verwerkt worden. Op basis daarvan kunnen wij meer informatie bekomen – op een compleet geanonimiseerde wijze – over het publiek dat onze social media pagina’s bezoekt. Voor meer informatie over waarom en hoe persoonsgegevens in dat kader verwerkt worden, verwijzen we naar het Privacybeleid en de Cookie Policy op de website van deze platformen (cookie policy Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/ – Privacybeleid Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/ Privacybeleid Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content).

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

1.7Ik ben een website bezoeker

1.7.1Wij verwerken uw persoonsgegevens voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden. Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • de goede organisatie van onze diensten;

 • de behandeling van vragen, verzoeken en klachten verzonden via het contactformulier;

 • het verzenden van nieuwsbrieven;

 • het verzamelen van statistieken over het gebruik van deze website;

 • het verbeteren van de prestaties en het uitzicht van deze website.

1.7.2Voor klanten op onze online webshop, gelden eveneens de doeleinden vermeld onder het hiernavolgende deel “Ik ben een potentiële) klant of consument”.

1.8Ik ben een (POTENTIeLE) KLANT OF CONSUMENT

1.8.1Wij verwerken uw persoonsgegevens voor gerechtvaardige zakelijke doeleinden. Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • klantenbeheer;

 • beheer van bestellingen (incl. bestellingen via de webshop);

 • uitvoering van printopdrachten;

 • facturatie en boekhouding;

 • het verstrekken van informatie over onze onderneming, producten, diensten en speciale aanbiedingen;

 • de goede organisatie van onze diensten (incl. onze webshop);

 • direct marketing en verkoop;

 • behandelen van vragen, verzoeken en klachten;

 • beheer van geschillen;

 • public relations;

 • statistieken en marktonderzoek;

 • veiligheid;

 • toegangscontrole (voor fysieke bezoekers);

 • logistiek;

 • naleven van wettelijke verplichtingen.

1.9Ik ben (EEN CONTACTPERSOON VAN) EEN LEVERANCIER, EEN ZAKELIJK CONTACT, OF EENDER WELKE ANDERE PERSOON WIENS PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT

1.9.1Wij verwerken uw persoonsgegevens voor gerechtvaardige zakelijke doeleinden. Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Leveranciersbeheer en beheer van andere zakelijke contacten;

 • Klantenbeheer;

 • beheer van bestellingen en leveringen;

 • uitvoering van printopdrachten;

 • facturatie en boekhouding;

 • het verstrekken van informatie over onze onderneming, producten, diensten en speciale aanbiedingen;

 • de goede organisatie van onze diensten;

 • direct marketing en verkoop;

 • behandelen van vragen, verzoeken en klachten;

 • beheer van geschillen;

 • public relations;

 • statistieken en marktonderzoek;

 • veiligheid;

 • toegangscontrole (voor fysieke bezoekers);

 • logistiek;

 • naleven van wettelijke verplichtingen.

OP BASIS VAN WELKE RECHTSGRONDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

1.10IK BEN EEN WEBSITE BEZOEKER

1.10.1Wanneer u ons contacteert via het online contactformulier, zullen uw persoonsgegevens in principe worden verwerkt voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (namelijk het belang om uw vragen, verzoeken en klachten op de best mogelijke wijze te behandelen).

In dit verband zullen wij steeds geval per geval bepalen of onze belangen opwegen tegen uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden. Indien u hierover meer informatie wenst, kan u steeds met ons contact opnemen.

1.10.2Voor het verzenden van onze nieuwsbrieven zullen wij steeds uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

1.10.3Voor klanten op onze online webshop, gelden eveneens de rechtsgronden vermeld onder het hiernavolgende deel “Ik ben een (potentiële) klant of consument”.

1.11Ik ben een (POTENTIeLE) KLANT OF CONSUMENT

OF


IK BEN EEN
(EEN CONTACTPERSOON VAN) EEN LEVERANCIER, EEN ZAKELIJK CONTACT, OF EENDER WELKE ANDERE PERSOON WIENS PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT

1.11.1Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de hierboven vermelde doeleinden:

 • met het oog op het sluiten en het uitvoeren van met u gesloten overeenkomsten, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) boekhouding, facturatie en leveringen;

 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;

 • in het kader van het gerechtvaardigd belang van onze onderneming en/of een derde partij, zoals (maar niet beperkt tot) het goede verloop van onze zakelijke activiteiten, klantenbeheer, leveranciersbeheer enz. en na het verrichten van een belangenafweging. Indien u hierover meer informatie wenst; kan u steeds met ons contact opnemen.

1.12Indien wij wettelijk verplicht zijn om uw vrij, geïnformeerde, specifieke en ondubbelzinnige toestemming te verkrijgen om uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden te verwerken (bv. zeer specifieke direct marketing en marktonderzoek activiteiten), zullen wij uw gegevens enkel voor deze doeleinden verwerken wanneer wij een dergelijke toestemming van u hebben ontvangen.

Welke rechten heeft u ?

1.13U beschikt over verschillende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Met name heeft u het recht om :

 • inzage te verwerven in uw persoonsgegevens en er een kopie van te ontvangen ;

 • te vragen om uw persoonsgegevens te updaten of te verbeteren, indien u meent dat deze onjuist of onvolledig zijn ;

 • te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, of de wijze waarop wij deze gegevens gebruiken te beperken, indien u meent dat wij niet (meer) over een rechtmatige verwerkingsgrond beschikken ;

 • uw toestemming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (voor zover de verwerking gebaseerd is op uw toestemming) ;

 • uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en deze over te dragen aan een andere partij (voor zover de verwerking is gebaseerd op toestemming of de uitvoering van een overeenkomst) ;

 • bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens waarvoor wij gerechtvaardigde belangen als rechtsgrond gebruiken, waarop wij de verwerking zullen stopzetten tenzij wij prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking hebben.

1.14U beschikt ook over het recht om op ieder ogenblik bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing door contact met ons op te nemen (zie hieronder) of op de uitschrijvingslink klikken in de door ons verzonden direct marketing berichten. In voorkomend geval, zullen uw persoonsgegevens niet langer worden verwerkt voor direct marketing doeleinden.

1.15Met het oog op de uitoefening van de bovenstaande rechten kan u:

 • een e-mail verzenden aan webshop@top-printing.eu of

 • een schriftelijk verzoek richten aan Printing & Paper Supplies BVBA, Herderstraat 12, 9240 Zele

U kan deze contactgevens eveneens gebruiken indien u een klacht wenst te formuleren met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

1.16Indien u ontevreden bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens behandelen, heeft u het recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft.

HOE VERKRIJGEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

1.17IK BEN EEN WEBSITE BEZOEKER

1.17.1Wij kunnen persoonsgegevens over u verkrijgen wanneer u de website en de daarop aangeboden toepassingen gebruikt.

1.17.2De website kan ook cookies gebruiken om statistieken te verzamelen over de bezoeken aan deze website teneinde de prestaties en het uitzicht te verbeteren. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en hoe u ze kunt controleren, gelieve de cookie rubriek te raadplegen.

1.18Ik ben een (POTENTIeLE) KLANT OF CONSUMENT

1.18.1Wij kunnen persoonsgegevens over u verkrijgen in het kader van de uitvoering van onze activiteiten.

1.18.2Wij zullen dergelijke persoonsgegevens hoofdzakelijk verkrijgen omdat u ze aan ons geeft (bijvoorbeeld in het kader van gesprekken en contacten, het gebruik van de online webshop, het aanmaken van een account voor de online webshop, het opmaken van prijzen, het noteren van bestellingen, enz.).

Verder kunnen wij uw persoonsgegevens ook verkrijgen omdat anderen ze aan ons geven (bv. uw werkgever), omdat zij publiekelijk beschikbaar zijn of door de manier waarop u interageert met ons.

1.18.3Wanneer wij uw persoonsgegevens van andere partijen verkrijgen, leveren wij redelijke inspanningen om contractuele clausules met deze partijen af te sluiten die hen ertoe verplichten om de relevante regels inzake gegevensbescherming te respecteren. Dit kan er onder meer in bestaan dat deze partij u alle noodzakelijke informatie verschaft of – zo nodig – van u de toestemming verkrijgt om de persoonsgegevens te verwerken zoals beschreven in deze Privacy Verklaring.

1.19Ik ben (EEN CONTACTPERSOON VAN) EEN LEVERANCIER, EEN ZAKELIJK CONTACT, OF EENDER WELKE ANDERE PERSOON WIENS PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT

1.19.1Wij kunnen persoonsgegevens over u verkrijgen in het kader van de uitvoering van onze activiteiten.

1.19.2Wij kunnen dergelijke persoonsgegevens verkrijgen omdat u ze aan ons geeft (bijvoorbeeld via de Sites, door contact met ons op te nemen enz.), omdat anderen ze aan ons geven (bijvoorbeeld derden dienstverleners waarop wij beroep doen in het kader van onze activiteiten of uw werkgever), of omdat zij publiekelijk beschikbaar zijn.

Wij kunnen verder ook persoonsgegevens van u verkrijgen door de manier waarop u interageert met ons.

1.19.3Wanneer wij uw persoonsgegevens van andere partijen verkrijgen, leveren wij redelijke inspanningen om contractuele clausules met deze partijen af te sluiten die hen ertoe verplichten om de relevante regels inzake gegevensbescherming te respecteren. Dit kan er onder meer in bestaan dat deze partij u alle noodzakelijke informatie verschaft of – zo nodig – van u de toestemming verkrijgt om de persoonsgegevens te verwerken zoals beschreven in deze Privacy Verklaring.

Welke persoonsgegevens verzamelen WIJ?

1.20IK BEN EEN WEBSITE BEZOEKER

1.20.1De voornaamste persoonsgegevens die wij via de website verzamelen hebben betrekking op de volgende specifieke diensten:

 • Contactformulier

Via de website kunt u contact met ons opnemen om meer informatie te bekomen, alsook om vragen te stellen of advies te ontvangen. Wij verwerken in dit verband de volgende gegevens: naam (verplicht), e-mail adres (verplicht), bericht of reactie (verplicht), telefoonnummer.

 • Nieuwsbrieven

U kunt zich via de website inschrijven voor onze nieuwsbrieven. Op die manier blijft u via elektronische weg op de hoogte van onze producten en diensten, en onze aanbiedingen.

Wij zullen voor de verzending van nieuwsbrieven steeds uw toestemming vragen, tenzij wij uw e-mail adres hebben verkregen in het kader van de verkoop van gerelateerde producten of diensten en u zich niet tegen een dergelijk gebruik van uw gegevens heeft verzet. U kunt zich op ieder ogenblik uitschrijven door op de uitschrijfknop te klikken in de nieuwsbrieven of via het uitschrijfformulier op de website.

Met het oog op de verzending van onze nieuwsbrieven verzamelen wij de volgende gegevens: e-mailadres (verplicht).

 • Online webshop

Opdat u producten zou kunnen kopen via onze online webshop (http://top-printing.eu/webshop/), dient u onder meer de volgende gegevens op te geven:

 • gekozen artikel(en) en hoeveelheid;

 • eventuele kortingscodes;

 • gebruikersgegevens:

 • bestaande klanten: e-mail adres en wachtwoord

 • nieuwe klanten: naam, e-mailadres, telefoonnummer, wachtwoord, leveringsadres en facturatieadres (indien verschillend)

 • betalingsgegevens (bv. betaalmethode).

Met het oog op uw gebruiksgemak, bieden wij u de mogelijkheid een account aan te maken zodat u bij het aankopen van onze producten enkel uw e-mail adres en wachtwoord dient op te geven (“Bestaande klanten”).

1.20.2De website kan ook cookies gebruiken om statistieken te verzamelen over de bezoeken aan de website teneinde de prestaties en het uitzicht te verbeteren. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en hoe u ze kunt controleren, gelieve de cookie rubriek te raadplegen.

1.21Ik ben een (POTENTIeLE) KLANT OF CONSUMENT


OF

Ik ben (EEN CONTACTPERSOON VAN) EEN LEVERANCIER, EEN ZAKELIJK CONTACT, OF EENDER WELKE ANDERE PERSOON WIENS PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT)

1.21.1De persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen het volgende inhouden:

 • standaard identificatie- en contactgegevens (bv. naam, adres (privé / werk), telefoonnummer (privé/werk), e-mail adres (privé/werk);

 • persoonlijke eigenschappen (bv. leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, taal; …);

 • financiële gegevens (bv. bankrekeningnummer, …);

 • tewerkstellingsgegevens (bv. de organisatie waarvoor u werkt, uw functietitel …);

 • de door u opgegeven informatie in formulieren (bv. contactformulieren) en aan alle mogelijke diensten en communicatiekanalen die wij aanbieden;

 • gegevens over de door u gewenste producten;

 • gegevens over uw woning;

 • gegevens die u ons verstrekt wanneer u interesse toont in onze producten en diensten;

 • gegevens over hoe u met ons interageert en andere gelijkaardige informatie.

AAN WIE KUNNEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DOORGEVEN?

1.22Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan verbonden vennootschappen of derde partijen die redelijkerwijs de toegang tot deze gegevens nodig hebben met het oog op de verwezenlijking van één of meerdere van de hierboven vermelde doeleinden. Het kan onder meer gaan om de volgende derde partijen:

 • externe dienstleveranciers waarop wij een beroep doen voor verschillende zakelijke diensten;
 • marketeers;
 • rechtshandhavings- en overheidsinstanties overeenkomstig de toepasselijke wetgeving;
 • externe professionele adviseurs (bv. advocaten of consultants van onze onderneming)

1.23Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan ontvangers die zich bevinden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waarvan de wetgeving niet dezelfde graad van gegevensbescherming biedt.

1.24Met uw uitdrukkelijke toestemming kunnen wij persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen (bv. marketeers) voor direct marketing doeleinden, met inbegrip van doelgerichte reclame (“targeted advertising”).

Welke cookies gebruiken WIJ en hoe KUNT U ze beheren?

1.25Deze Site gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden bewaard op uw computer of mobiel apparaat wanneer u deze website bezoekt. Zij worden gebruikt om u een goede surfervaring te geven en laten u toe om de diensten op deze website te gebruiken. Met uw toestemming kunnen ze ook gebruikt worden om statistieken te verzamelen teneinde websites te verbeteren.


U kunt meer informatie terugvinden over cookies op de volgende website:
www.allaboutcookies.org.

1.26Cookies kunnen worden onderverdeeld op basis van de volgende kenmerken:

1.26.1Of het “sessie cookies” of “langdurige cookies” betreft:

 • Sessie cookies (“session cookies”): deze cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit.

 • Langdurige cookies (“persistent cookies”): deze cookies worden niet automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit, maar blijven bewaard op uw computer of mobiel apparaat gedurende een bepaalde periode (dit varieert van cookie tot cookie).

1.26.2Of het “eerste partij cookies” of “derde partij cookies” betreft:

 • Eerste partij cookies (“First party cookies”): deze cookies worden geplaatst door onsl of door één van onze verwerkers verwerkers.

 • Derde partij cookies (“Third party cookies”): deze cookies worden geplaatst door een verwerkingsverantwoordelijke die deze website niet beheert. Wij hebben geen toegang of controle tot deze cookies en deze cookies zijn onderworpen aan de Privacy Verklaringen van de derde partijen.

 • Op deze website gebruiken wij de volgende cookies: (i) XXX cookies en (ii) XXX cookies.

 • XXX cookies

[BESCHRIJVING]

Deze tabel geeft meer informatie over de gebruikte XXX cookies:

Cookie naam Vervaldatum Beschrijving en functie
 • XXX cookies


[BESCHRIJVING]

Deze tabel geeft meer informatie over de gebruikte XXX cookies:

Cookie naam Vervaldatum Beschrijving en functie

1.27U kunt cookies inschakelen, uitschakelen en/of verwijderen via uw browser. De cookie instellingen kunnen meestal worden gevonden in het “opties” of “instellingen” menu van uw browser. De volgende links kunnen nuttig zijn om deze instellingen beter te begrijpen. U kunt ook steeds de “Help” knop van uw browser gebruiken voor meer informatie:

Gelieve te noteren dat door het uitschakelen van bepaalde cookies, u mogelijk niet meer in staat zult zijn om bepaalde applicaties van deze website te gebruiken, zoals bijvoorbeeld de afgesloten omgeving voor geregistreerde gebruikers.

ZIJN UW PERSOONSGEGEVENS BESCHERMD?

1.28Wij treffen strikte technische en organisatorische (veiligheids-) maatregelen om uw persoonsgegevens zowel online als offline te beschermen tegen toegang door onbevoegde personen, onrechtmatige verwerking, misbruik, beschadiging, verlies en vernietiging.

1.29Deze maatregelen omvatten onder meer:

 • Instructies en trainingen aan betrokken personeelsleden om er voor te zorgen dat zij op de hoogte zijn van onze verplichtingen inzake gegevensbescherming wanneer zij persoonsgegevens behandelen;

 • administratieve en technische controles om de toegang tot persoonsgegevens te beperken tot wat noodzakelijk is;

 • technische veiligheidsmaatregelen, met inbegrip van paswoorden, fire walls, anti virus software en versleuteling;

 • fysieke veiligheidsmaatregelen, zoals toegangscontrole tot onze bedrijfsruimten.

1.30Hoewel wij gepaste veiligheidsmaatregelen nemen van zodra wij uw persoonsgegevens ontvangen, is met name de overdracht van gegevens via het internet (met inbegrip van e-mail) nooit volledig veilig. Wij doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen, maar kunnen de veiligheid van de aan ons of door ons verstuurde persoonsgegevens nooit volledig garanderen.

Wij beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot personen die deze informatie redelijkerwijs nodig hebben om hun taken uit te voeren.

HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

1.31IK BEN EEN WEBSITE BEZOEKER

1.31.1Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de hierboven beschreven doeleinden.

1.31.2Als algemene regel worden persoonsgegevens verkregen via formulieren op deze website bewaard voor een periode van 5 jaar.

Persoonsgegevens verwerkt in het kader van direct marketing, bijvoorbeeld voor onze nieuwsbrieven, bewaren wij in principe gedurende een periode van 3 jaar vanaf het laatste contact. Wij kunnen uw persoonsgegevens echter langer bewaren voor deze doeleinden indien u intussen klant bij ons bent geworden, namelijk gedurende een periode van 10 jaar vanaf de levering van de producten of diensten, of vanaf het laatste contact indien dit later zou plaats vinden.

1.31.3Afhankelijk van de specifieke situatie kunnen wij uw persoonsgegevens echter voor langere periodes bewaren. Dit zal in het bijzonder het geval zijn indien één van de volgende periodes langer is: (i) zo lang als noodzakelijk voor de betrokken activiteit of dienst; (ii) de wettelijk vereiste bewaarperiode; of (iii) de verjaringstermijn waarbinnen gerechtelijke procedures kunnen worden opgestart.

1.32Ik ben een (POTENTIeLE) KLANT OF CONSUMENT

OF


IK BEN EEN
(EEN CONTACTPERSOON VAN) EEN LEVERANCIER, EEN ZAKELIJK CONTACT, OF EENDER WELKE ANDERE PERSOON WIENS PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT

1.32.1Als algemene regel worden de persoonsgegevens verwerkt in het kader van het gebruik van onze diensten bewaard gedurende een periode van 10 jaar vanaf het einde van de contractuele relatie (met inbegrip van garantieperiodes en diensten na verkoop).

1.32.2Persoonsgegevens verwerkt in het kader van direct marketing, bijvoorbeeld voor onze nieuwsbrieven, bewaren wij in principe gedurende een periode van 3 jaar vanaf het laatste contact. Wij kunnen uw persoonsgegevens echter langer bewaren voor deze doeleinden indien u intussen klant bij ons bent geworden, namelijk gedurende een periode van 10 jaar vanaf de levering van de producten of diensten, of vanaf het laatste contact indien dit later zou plaats vinden.

1.32.3E-mail verkeer wordt in het algemeen gedurende 5 jaar bewaard op onze server en gedurende 10 jaar in back-up.

1.32.4Afhankelijk van de specifieke situatie kunnen wij uw persoonsgegevens echter voor langere periodes bewaren. Dit zal in het bijzonder het geval zijn indien één van de volgende periodes langer is: (i) zo lang als noodzakelijk voor de betrokken activiteit of dienst; (ii) de wettelijk vereiste bewaarperiode; of (iii) de verjaringstermijn waarbinnen gerechtelijke procedures kunnen worden opgestart.

Worden UW persoonsgegevens gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming?

1.33Automatische besluiten zijn besluiten over personen die louter gebaseerd zijn op de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en die rechtsgevolgen teweeg brengen die de betrokken personen aanzienlijk treffen.

1.34In de regel gebruiken wij geen persoonsgegevens voor geautomatiseerde besluitvormingen. Wij nemen aldus geen beslissingen over u die enkel gebaseerd zijn op de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

Hoe contact met ons opnemen ?

1.35Indien u vragen heeft over deze Privacy Verklaring en deze website in het algemeen, kan u contact met ons opnemen door:

 • een e-mail te sturen naar webshop@top-printing.eu

 • te telefoneren naar +32 52 45 45 00

 • een schriftelijk verzoek richten aan Printing & Paper Supplies BVBA, Herderstraat 12, 9240 Zele

Wijzigingen aan deze Privacy Verklaring

1.36Wij kunnen deze Privacy Verklaring van tijd tot tijd aanpassen. Om u te informeren wanneer wij de Privacy Verklaring het laatst hebben aangepast, zullen wij bij iedere wijziging de datum van herziening bovenaan deze pagina aanpassen. De aangepaste Privacy Verklaring zal dan gelden vanaf deze datum. Gelieve deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van wijzigingen en toevoegingen.